Zuzana Krajčovičová


Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2005 pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie, pričom sa zaoberala najmä metodickou a legislatívnou činnosťou, rozhodovaniu o námietkach v procese verejného obstarávania, ukladaniu pokút za správne delikty vo verejnom obstarávaní, školiacej a vzdelávacej činnosti a zastupovaniu úradu pred súdmi v konaniach o preskúmanie zákonností rozhodnutí úradu. V rokoch 2005 – 2006 pôsobila tiež ako tajomník osobitnej (rozkladovej) komisie úradu. V období rokov 2006 – 2010 bola riaditeľkou odboru rozhodnutí o námietkach. V rokoch 2016 – 2017, na základe štipendia poskytnutého EBRD, absolvovala štúdium International Master in Public Procurement Management na univerzite Tor Vergata v Ríme. V súčasnosti je riaditeľkou kancelárie rady úradu.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU