Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Vyštudovala Lesnú a drevársku fakultu MZLU v Brne a Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Verejnému obstarávaniu sa venuje od roku 2006. Pracovala vo verejnom i súkromnom sektore. Od roku 2017 pôsobí u Lesov ČR ako vedúca odboru verejného obstarávania. Lesy Českej republiky, š.p. boli založené Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky a ich hlavnou náplňou je obhospodarovanie viac ako 1,3 mil. ha lesného majetku vo vlastníctve štátu a ďalej tiež starostlivosť o viac ako 38 tis. km určených vodných tokov a bystrín.

Back to Top