Martina Gromová

Martina Gromová

Martina Gromová

Je absolventkou fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2005 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie, v súčasnej dobe na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania. Je vedúcou oddelenia elektronického verejného obstarávania, pričom elektronizácia zadávania zákaziek a obstarávanie IKT je jej "hobby" už od roku 2005.

Back to Top